ISV/APLIKACIJE

Globalna ERP rešenja dizajnirana su tako da pokriju sve ili najveći deo poslovnih potreba preduzeća i institucija najrazličitijih delatnosti, u svim delovima sveta. Ovo znači da specifičnim procesima, potrebama i zahtevima, koji nisu zajednički za većinu kompanija, nije mesto u standardnom ERP-u.

Potreba pokrivanja ovakvih, evidentnih ali nedovoljno čestih i svuda prisutnih potreba, bila je polazna tačka za kreiranje brojnih vertikalnih, horizontalnih i drugih specijalizovanih, kompatibilnih rešenja. Razvili su ih i razvijaju ih brojni Microsoft partneri specijalizovani za određene oblasti poslovanja.

U zavisnosti od kompleksnosti, zadovoljavaju potrebe specifičnih procesa i aktivnosti, ali i potrebe čitavih industrijskih delatnosti.

ISV/APLIKACIJE

Globalna ERP rešenja dizajnirana su tako da pokriju sve ili najveći deo poslovnih potreba preduzeća i institucija najrazličitijih delatnosti, u svim delovima sveta. Ovo znači da specifičnim procesima, potrebama i zahtevima, koji nisu zajednički za većinu kompanija, nije mesto u standardnom ERP-u.

Potreba pokrivanja ovakvih, evidentnih ali nedovoljno čestih i svuda prisutnih potreba, bila je polazna tačka za kreiranje brojnih vertikalnih, horizontalnih i drugih specijalizovanih, kompatibilnih rešenja (Add-On). Razvili su ih i razvijaju ih brojni Microsoft partneri specijalizovani za određene oblasti poslovanja.

U zavisnosti od kompleksnosti, zadovoljavaju potrebe specifičnih procesa i aktivnosti, ali i potrebe čitavih industrijskih delatnosti.

NPS Aplikacije

NPS Aplikacije su ISV rešenja, nastala kao rezultat dobrog poznavanja lokalnih propisa, poslovnih potreba i navika, odnosno našeg višegodišnjeg iskustva u radu sa integrisanim poslovnim rešenjima iz porodice Microsoft Dynamics, u koja su u potpunosti integrisana.

ISV rešenja, odnosno Aplikacije su korisne iz nekoliko razloga:

1. Proširenje funkcionalnosti - Dynamics 365 Business Central je fleksibilna platforma koja može biti prilagođena različitim poslovnim potrebama. Međutim, postoje situacije u kojima ugrađene funkcije nisu dovoljne za određene potrebe, pa ISV/Aplikacije mogu biti korisne kako bi se proširile funkcionalnosti i omogućilo prilagođavanje platforme.
2. Optimizacija procesa - ISV/Aplikacije za Dynamics 365 Business Central mogu biti usmerene na poboljšanje specifičnih poslovnih procesa. To može uključivati automatizaciju procesa, smanjenje troškova, povećanje učinkovitosti ili poboljšanje kvaliteta podataka.
3. Povezivanje s drugim aplikacijama - Dynamics 365 Business Central može biti integrisan s drugim aplikacijama, poput CRM-a, eCommerce platformi i drugih ERP sistema. ISV/Aplikacije mogu pružiti dodatne integracije i omogućiti još bolju povezanost između različitih sistema.
4. Prilagođavanje specifičnim vertikalama - Dynamics 365 Business Central može se koristiti u različitim vertikalama industrije, poput proizvodnje, distribucije, maloprodaje i drugih. ISV/Aplikacije mogu biti prilagođene specifičnim vertikalama i pružiti funkcionalnost koja je potrebna samo u određenim industrijama.
5. Ažuriranje i održavanje - Dynamics 365 Business Central se redovno ažurira i održava kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost platforme. ISV/Aplikacije se također redovito ažuriraju kako bi se osigurala kompatibilnost s najnovijim verzijama Dynamics 365 Business Central i kako bi se osigurala sigurnost podataka i funkcionalnost aplikacija.

Do sada smo razvili više od 40 NPS ISV rešenja za Microsoft Dynamics NAV, odnosno 6 Business Central (D365BC) Aplikacije. Sva naša ISV rešenja prošla su kroz brojne provere i dorade u 'laboratorijskim uslovima', ali i u praksi, jer ih već godinama koriste naši klijenti (likvidatura, likvidnost, blagajna, vrste poslova, izveštaj NBS-u, elektronski platni promet, putni nalozi, obračun zarada...).

Najveći deo pobrojanih, kao i mnoga druga rešenja su, od lansiranja NAV 2013 pa nadalje, postala integralni deo NPS lokalizacionog paketa. Više detalja možete naći u nastavku.

Prema kompleksnosti i parametrizaciji, neka od rešenja opisanih u nastavku pripadaju vertikalnim rešenjima. Ipak, prema upotrebljivosti i zastupljenosti veoma su bliska prethodno nabrojanim NPS rešenjima. Najbolji primer je HRM and Payroll (Serbia) - Obračun zarada, HRM, Performance Management & Shop Floor Control.

Zahvaljujući unapred pripremljenim rešenjima, u mogućnosti smo da u značajnoj meri skratimo vreme potrebno za realizaciju novih projekata. Vreme koje na ovaj način štedimo posvetićemo vašim posebnim zahtevima i specifičnostima projekta.

 • Localization features (Serbia)

  Ova aplikacija je posebno dizajnirana za lokalizaciju Dynamics 365 Business Central-a u Srbiji. Ona omogućava korisnicima da jednostavno prilagode svoje poslovne procese i finansijske izveštaje lokalnim zakonima i regulativama Srbije. Uskoro će biti dostupna i u drugim zemljama regiona kada budu kvalifikovani za Business Central Cloud.

  Funkcionalnosti lokalizacije za Srbiju:

  - PDV - proširena funkcionalnost koja obezbeđuje da su vaši dokumenti u skladu sa propisima o PDV-u.

  - Lokalizovani prodajni dokumenti - dokumenti uključuju dodatna polja koja su potrebna kako biste bili u skladu sa lokalnim propisima.

  - Izveštaji specifični za Srbiju- dokumenti se mogu pripremiti i izvesti organima vlasti.

  - Bankarsko i elektronsko plaćanje - čuvanje zapisa o transakcijama elektronskih plaćanja, saldu gotovine i stanju bankovnih računa.**

  - Integracija web servisa NBS - povezivanje sa servisom Narodne Banke Srbije.**

  - Blagajna - zapisivanje gotovinskih transakcija*.*

  **Dodato za Dynamics 365 Business Central v19

  Prednosti:

  - Pomaže vam da se pridržavate lokalnih poreskih zakona kako biste ispunili zakonske zahteve i minimizirali poslovni rizik.

  - Implementirano kao Application Extension za jednostavnu primenu i smanjenje troškova implementacije.

  - Bezbedno, pouzdano i u skladu sa aktuelnim propisima.

  - Sadrži mnoge funkcije koje nisu zakonski zahtevane, ali se smatraju delom uobičajene prakse poslovanja u regionu.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Localization features (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Localization Features (Serbia) - General Overview.

 • Serbian language (Serbia)

  Ova aplikacija omogućava korisnicima da koriste srpski jezik kao radni jezik u Dynamics 365 Business Central-u. Aplikacija obezbeđuje lokalizovane prevode korisničkog interfejsa, izveštaja, obrazaca i drugih elemenata sistema na srpskom jeziku, što olakšava korišćenje sistema za korisnike u Srbiji.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Serbian language (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Serbian language (Serbia) - General Overview.

 • Electronic Invoicing (Serbia)

  Microsoft Dinamics 365 Business Central API Integracija i zakonska usklađenost sa sistemom E-faktura Republike Srbije. Implementacija ove Aplikacije omogućava korisnicima da izvršavaju radnje u Business Central-u bez potrebe za direktnom prijavom na portal E-fakture.

  Izlazni dokumenti (prodaja):

  - Knjiženje i slanje prodajnih faktura.

  - Knjiženje i slanje avansnih faktura.

  - Knjiženje i slanje knjižnog zaduženja.

  - Knjiženje i slanje knjižnog odobrenja.

  - Preuzimanje status prodajnih faktura u Business Central..

  - Automatsko preuzimanja statusa prodajnih računa prema podešavanju.

  - Integracija sa trezorom.

  - KJS tipa (korisnik javnih sredstava) na kartici kupca definiše slanje u CRF.

  - Broj Izvorne fakture je polje koje nam omogućava da potvrdimo tačno za koji račun se kreira zaduženje ili odobrenje.

  Ulazna dokumenta (kupovina):

  - Preuzimanje ulaznih računa u Business Central.

  - Preuzimanje ulaznih računa na dan Business Central.

  - Odobravanje ili odbijanje dolaznih dokumenata u Business Central nakon preuzimanja.

  - Automatsko preuzimanje ulaznih dokumenata sa portala E-fakture prema podešavanju.

  Zbir i pojedinačna evidencija:

  - Omogućena je pojedinačna i zbirna evidencija elektronskog evidentiranja PDV u sistem elektronskih faktura.

  - Slanje PDV evidencija iz PDV knjiga.

  - Otkazivanje PDV evidencije sa Stavki PDV.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Electronic Invoicing (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Electronic Invoicing (Serbia) - General Overview.

 • HRM and Payroll (Serbia)

  Ova aplikacija omogućava korisnicima da upravljaju ljudskim resursima i obračunom plata u skladu sa lokalnim zakonima i propisima u Srbiji. Korisnici mogu jednostavno pratiti informacije o zaposlenima, upravljati njihovim platama, generisati izveštaje i obavljati druge zadatke koji su važni za efikasno i precizno vođenje poslovanja. Aplikacija je integrisana sa Dynamics 365 Business Central-om i omogućava korisnicima da upravljaju HRM i obračunom plata iz jedne platforme, poboljšavajući tako efikasnost poslovanja.

  HRM karakteristike:

  - Upravljanje organizacionom strukturom i katalogom poslova.

  - Upravljanje procesom zapošljavanja i profesionalne selekcije.

  - Administriranje podataka o zaposlenima.

  - Planiranje i upravljanje kompetencijama zaposlenih.

  - Obračun odmora.

  - Sinhronizacija i integracija sa obračunom zarada ostvarenih povremenim, samostalnim i nesamostalnim radom.

  Payroll karakteristike:

  - Pravne vrste naplate.

  - Parametarizacija obračuna.

  - Obračun i performanse.

  - Izveštavanje, integracija obrazaca, CVPO.

  - Mogućnost uvoza podataka iz eksternih aplikacija, integracija.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju HRM and Payroll (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog HRM and Payroll (Serbia) - General Overview.

 • Advanced Manufacturing Cost Calculation

  Ova aplikacija je posebno namenjena proizvodnim kompanijama koje koriste Dynamics 365 Business Central za upravljanje proizvodnjom. Ona omogućava korisnicima da precizno prate i kalkulišu troškove proizvodnje, uključujući sirovine, radnu snagu, mašine i ostale resurse, kako bi bolje upravljali svojim proizvodnim operacijama i donosili informisane odluke o ceni proizvoda.

  Funkcionalnosti:

  - Mapiranje troškova proizvodnje.

  - Obračun troškova proizvodnje.

  - Knjiženje troškova proizvodnje.

  - Izveštaji koji prikazuju strukturu troškova proizvodnje određenog proizvoda.

  Glavne upotrebe:

  - Namenjen proizvodnim preduzećima sa složenijim i zahtevnijim proračunima kapaciteta.

  - Proširenje modula Manufacturing koji omogućava naknadnu regulaciju troškova kapaciteta po Nalogu Proizvodnje.

  - Upravljanje troškovima proizvodnih kapaciteta.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Advanced Manufacturing Cost Calculation, kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Advanced Manufacturing Cost Calculation - General Overview.

 • Travel Expenses

  Ova aplikacija omogućava korisniku da izračuna dnevnice, odobri i unese troškove uz račune, izračuna iznose poreza, knjiži i štampa izveštaje o putnim nalozima, sve sa mobilnog uređaja tokom službenog putovanja.

  Funkcionalnosti:

  - Kreirajte Putne Naloge - dokumente za obračun i naplatu putnih troškova.

  - Knjižite avansno plaćanje i povežite ga sa Putnim Nalogom.

  - Izračunajte porez u Putnom Nalogu.

  - Izveštavanje o Putnim Nalozima – Kreirajte kalkulaciju putnih troškova i obrazac putnog naloga.

  - Ažurirajte putne troškove na Putnim Nalozima preko Dynamics 365 Business Central mobilne aplikacije.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Travel Expenses, kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Travel Expenses - General Overview.

 • MobileWMS

  Zaboravite na tekst i tastaturu. Koristite bar kod ili RFID čitače i ekran osetljiv na dodir. Zaboravite na papir i olovku. Uradite više, koristeći manje resursa!

  BRZINA I TAČNOST
  Smanjite kretanje radnika u skladištu, unapređujući tako njihov rad i sopstvenu produktivnost. Proverite zalihe u svakom trenutku po lokaciji ili regalu. Proverite stanje na alternativnim lokacijama. Praćenje po šaržama ili serijskim brojevima.

  REŠENJE PO VAŠOJ MERI
  Za razliku od uobičajenih rešenja, mi nudimo WMS servis skrojen za vas! U suštini, ova aplikacija je Microsoft Dynamics (NAV ili D365BC) na mobilnom bar-kod čitaču. Sve standardne ERP funkcionalnosti su vam već na raspolaganju, a dodatne vrednosti za vaše poslovanje mogu se razviti na zahtev.

  Više informacija u posebnom prilogu NPS Mobile WMS.

 • Netronic Visual Scheduler

  NETRONIC, www.netronic.com , uz višedecenijsko iskustvo nudi Add On rešenja za vizualizaciju planova proizvodnje, projekata i servisnih aktivnosti sa Gantt-ovim kontolama. Ove kontrole pružaju programerima softvera interaktivne Gantt dijagrame za .NET, Java i ActiveX. Uz to, njihov jQuery UI Gantt widget programeri koriste za brzo i efikasno kreiranje pojedinačnih Gantt dijagrama, koje mogu lako integrisati u sopstvenu web-baziranu aplikaciju. Netronic alati integrisani su u mnoga renomirana ERP softverska rešenja i njihova tehnologija se koristi za vizuelizaciju proizvodnih planova, projektnih planova, planova terenskih usluga, rasporeda resursa i logističkih planova.

  Više informacija na internet stranicama našeg partnera NETRONIC.

 • LS Retail

  U pitanju je planetarno prisutno rešenje, na tržištu prisutno duže od dve decenije, koje danas sa uspehom radi u preko 140 zemalja. Za implementaciju, lokalizaciju, nadgradnju i održavanje zadužena je globalna mreža partnera, među njima i NPS.

  Više informacija na internet stranicama našeg partnera LS RETAIL.

NPS Aplikacije


NPS Aplikacije su ISV rešenja, nastala kao rezultat dobrog poznavanja lokalnih propisa, poslovnih potreba i navika, odnosno našeg višegodišnjeg iskustva u radu sa integrisanim poslovnim rešenjima iz porodice Microsoft Dynamics, u koja su u potpunosti integrisana.

ISV rešenja, odnosno Aplikacije su korisne iz nekoliko razloga:

1. Proširenje funkcionalnosti - Dynamics 365 Business Central je fleksibilna platforma koja može biti prilagođena različitim poslovnim potrebama. Međutim, postoje situacije u kojima ugrađene funkcije nisu dovoljne za određene potrebe, pa ISV/Aplikacije mogu biti korisne kako bi se proširile funkcionalnosti i omogućilo prilagođavanje platforme.
2. Optimizacija procesa - ISV/Aplikacije za Dynamics 365 Business Central mogu biti usmerene na poboljšanje specifičnih poslovnih procesa. To može uključivati automatizaciju procesa, smanjenje troškova, povećanje učinkovitosti ili poboljšanje kvaliteta podataka.
3. Povezivanje s drugim aplikacijama - Dynamics 365 Business Central može biti integrisan s drugim aplikacijama, poput CRM-a, eCommerce platformi i drugih ERP sistema. ISV/Aplikacije mogu pružiti dodatne integracije i omogućiti još bolju povezanost između različitih sistema.
4. Prilagođavanje specifičnim vertikalama - Dynamics 365 Business Central može se koristiti u različitim vertikalama industrije, poput proizvodnje, distribucije, maloprodaje i drugih. ISV/Aplikacije mogu biti prilagođene specifičnim vertikalama i pružiti funkcionalnost koja je potrebna samo u određenim industrijama.
5. Ažuriranje i održavanje - Dynamics 365 Business Central se redovno ažurira i održava kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost platforme. ISV/Aplikacije se također redovito ažuriraju kako bi se osigurala kompatibilnost s najnovijim verzijama Dynamics 365 Business Central i kako bi se osigurala sigurnost podataka i funkcionalnost aplikacija.

Do sada smo razvili više od 40 NPS ISV rešenja za Microsoft Dynamics NAV, odnosno 6 Business Central (D365BC) Aplikacije. Sva naša ISV rešenja prošla su kroz brojne provere i dorade u 'laboratorijskim uslovima', ali i u praksi, jer ih već godinama koriste naši klijenti (likvidatura, likvidnost, blagajna, vrste poslova, izveštaj NBS-u, elektronski platni promet, putni nalozi, obračun zarada...).

Najveći deo pobrojanih, kao i mnoga druga rešenja su, od lansiranja NAV 2013 pa nadalje, postala integralni deo NPS lokalizacionog paketa. Više detalja možete naći u nastavku.

Prema kompleksnosti i parametrizaciji, neka od rešenja opisanih u nastavku pripadaju vertikalnim rešenjima. Ipak, prema upotrebljivosti i zastupljenosti veoma su bliska prethodno nabrojanim NPS rešenjima. Najbolji primer je HRM and Payroll (Serbia) - Obračun zarada, HRM, Performance Management & Shop Floor Control.

Zahvaljujući unapred pripremljenim rešenjima, u mogućnosti smo da u značajnoj meri skratimo vreme potrebno za realizaciju novih projekata. Vreme koje na ovaj način štedimo posvetićemo vašim posebnim zahtevima i specifičnostima projekta.

 • Localization features (Serbia)

  Ova aplikacija je posebno dizajnirana za lokalizaciju Dynamics 365 Business Central-a u Srbiji. Ona omogućava korisnicima da jednostavno prilagode svoje poslovne procese i finansijske izveštaje lokalnim zakonima i regulativama Srbije. Uskoro će biti dostupna i u drugim zemljama regiona kada budu kvalifikovani za Business Central Cloud.

  Funkcionalnosti lokalizacije za Srbiju:

  - PDV - proširena funkcionalnost koja obezbeđuje da su vaši dokumenti u skladu sa propisima o PDV-u.

  - Lokalizovani prodajni dokumenti - dokumenti uključuju dodatna polja koja su potrebna kako biste bili u skladu sa lokalnim propisima.

  - Izveštaji specifični za Srbiju- dokumenti se mogu pripremiti i izvesti organima vlasti.

  - Bankarsko i elektronsko plaćanje - čuvanje zapisa o transakcijama elektronskih plaćanja, saldu gotovine i stanju bankovnih računa.**

  - Integracija web servisa NBS - povezivanje sa servisom Narodne Banke Srbije.**

  - Blagajna - zapisivanje gotovinskih transakcija*.*

  **Dodato za Dynamics 365 Business Central v19

  Prednosti:

  - Pomaže vam da se pridržavate lokalnih poreskih zakona kako biste ispunili zakonske zahteve i minimizirali poslovni rizik.

  - Implementirano kao Application Extension za jednostavnu primenu i smanjenje troškova implementacije.

  - Bezbedno, pouzdano i u skladu sa aktuelnim propisima.

  - Sadrži mnoge funkcije koje nisu zakonski zahtevane, ali se smatraju delom uobičajene prakse poslovanja u regionu.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Localization features (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Localization Features (Serbia) - General Overview.

 • Serbian language (Serbia)

  Ova aplikacija omogućava korisnicima da koriste srpski jezik kao radni jezik u Dynamics 365 Business Central-u. Aplikacija obezbeđuje lokalizovane prevode korisničkog interfejsa, izveštaja, obrazaca i drugih elemenata sistema na srpskom jeziku, što olakšava korišćenje sistema za korisnike u Srbiji.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Serbian language (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Serbian language (Serbia) - General Overview.

 • Electronic Invoicing (Serbia)

  Microsoft Dinamics 365 Business Central API Integracija i zakonska usklađenost sa sistemom E-faktura Republike Srbije. Implementacija ove Aplikacije omogućava korisnicima da izvršavaju radnje u Business Central-u bez potrebe za direktnom prijavom na portal E-fakture.

  Izlazni dokumenti (prodaja):

  - Knjiženje i slanje prodajnih faktura.

  - Knjiženje i slanje avansnih faktura.

  - Knjiženje i slanje knjižnog zaduženja.

  - Knjiženje i slanje knjižnog odobrenja.

  - Preuzimanje status prodajnih faktura u Business Central..

  - Automatsko preuzimanja statusa prodajnih računa prema podešavanju.

  - Integracija sa trezorom.

  - KJS tipa (korisnik javnih sredstava) na kartici kupca definiše slanje u CRF.

  - Broj Izvorne fakture je polje koje nam omogućava da potvrdimo tačno za koji račun se kreira zaduženje ili odobrenje.

  Ulazna dokumenta (kupovina):

  - Preuzimanje ulaznih računa u Business Central.

  - Preuzimanje ulaznih računa na dan Business Central.

  - Odobravanje ili odbijanje dolaznih dokumenata u Business Central nakon preuzimanja.

  - Automatsko preuzimanje ulaznih dokumenata sa portala E-fakture prema podešavanju.

  Zbir i pojedinačna evidencija:

  - Omogućena je pojedinačna i zbirna evidencija elektronskog evidentiranja PDV u sistem elektronskih faktura.

  - Slanje PDV evidencija iz PDV knjiga.

  - Otkazivanje PDV evidencije sa Stavki PDV.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Electronic Invoicing (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Electronic Invoicing (Serbia) - General Overview.

 • HRM and Payroll (Serbia)

  Ova aplikacija omogućava korisnicima da upravljaju ljudskim resursima i obračunom plata u skladu sa lokalnim zakonima i propisima u Srbiji. Korisnici mogu jednostavno pratiti informacije o zaposlenima, upravljati njihovim platama, generisati izveštaje i obavljati druge zadatke koji su važni za efikasno i precizno vođenje poslovanja. Aplikacija je integrisana sa Dynamics 365 Business Central-om i omogućava korisnicima da upravljaju HRM i obračunom plata iz jedne platforme, poboljšavajući tako efikasnost poslovanja.

  HRM karakteristike:

  - Upravljanje organizacionom strukturom i katalogom poslova.

  - Upravljanje procesom zapošljavanja i profesionalne selekcije.

  - Administriranje podataka o zaposlenima.

  - Planiranje i upravljanje kompetencijama zaposlenih.

  - Obračun odmora.

  - Sinhronizacija i integracija sa obračunom zarada ostvarenih povremenim, samostalnim i nesamostalnim radom.

  Payroll karakteristike:

  - Pravne vrste naplate.

  - Parametarizacija obračuna.

  - Obračun i performanse.

  - Izveštavanje, integracija obrazaca, CVPO.

  - Mogućnost uvoza podataka iz eksternih aplikacija, integracija.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju HRM and Payroll (Serbia), kliknite na sledeći link i pogledajte prilog HRM and Payroll (Serbia) - General Overview.

 • Advanced Manufacturing Cost Calculation

  Ova aplikacija je posebno namenjena proizvodnim kompanijama koje koriste Dynamics 365 Business Central za upravljanje proizvodnjom. Ona omogućava korisnicima da precizno prate i kalkulišu troškove proizvodnje, uključujući sirovine, radnu snagu, mašine i ostale resurse, kako bi bolje upravljali svojim proizvodnim operacijama i donosili informisane odluke o ceni proizvoda.

  Funkcionalnosti:

  - Mapiranje troškova proizvodnje.

  - Obračun troškova proizvodnje.

  - Knjiženje troškova proizvodnje.

  - Izveštaji koji prikazuju strukturu troškova proizvodnje određenog proizvoda.

  Glavne upotrebe:

  - Namenjen proizvodnim preduzećima sa složenijim i zahtevnijim proračunima kapaciteta.

  - Proširenje modula Manufacturing koji omogućava naknadnu regulaciju troškova kapaciteta po Nalogu Proizvodnje.

  - Upravljanje troškovima proizvodnih kapaciteta.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Advanced Manufacturing Cost Calculation, kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Advanced Manufacturing Cost Calculation - General Overview.

 • Travel Expenses

  Ova aplikacija omogućava korisniku da izračuna dnevnice, odobri i unese troškove uz račune, izračuna iznose poreza, knjiži i štampa izveštaje o putnim nalozima, sve sa mobilnog uređaja tokom službenog putovanja.

  Funkcionalnosti:

  - Kreirajte Putne Naloge - dokumente za obračun i naplatu putnih troškova.

  - Knjižite avansno plaćanje i povežite ga sa Putnim Nalogom.

  - Izračunajte porez u Putnom Nalogu.

  - Izveštavanje o Putnim Nalozima – Kreirajte kalkulaciju putnih troškova i obrazac putnog naloga.

  - Ažurirajte putne troškove na Putnim Nalozima preko Dynamics 365 Business Central mobilne aplikacije.

  Za više informacija i da poručite Aplikaciju Travel Expenses, kliknite na sledeći link i pogledajte prilog Travel Expenses - General Overview.

 • MobileWMS

  Zaboravite na tekst i tastaturu. Koristite bar kod ili RFID čitače i ekran osetljiv na dodir. Zaboravite na papir i olovku. Uradite više, koristeći manje resursa!

  BRZINA I TAČNOST
  Smanjite kretanje radnika u skladištu, unapređujući tako njihov rad i sopstvenu produktivnost. Proverite zalihe u svakom trenutku po lokaciji ili regalu. Proverite stanje na alternativnim lokacijama. Praćenje po šaržama ili serijskim brojevima.

  REŠENJE PO VAŠOJ MERI
  Za razliku od uobičajenih rešenja, mi nudimo WMS servis skrojen za vas! U suštini, ova aplikacija je Microsoft Dynamics (NAV ili D365BC) na mobilnom bar-kod čitaču. Sve standardne ERP funkcionalnosti su vam već na raspolaganju, a dodatne vrednosti za vaše poslovanje mogu se razviti na zahtev.

  Više informacija u posebnom prilogu NPS Mobile WMS.

 • Netronic Visual Scheduler

  NETRONIC, www.netronic.com , uz višedecenijsko iskustvo nudi Add On rešenja za vizualizaciju planova proizvodnje, projekata i servisnih aktivnosti sa Gantt-ovim kontolama. Ove kontrole pružaju programerima softvera interaktivne Gantt dijagrame za .NET, Java i ActiveX. Uz to, njihov jQuery UI Gantt widget programeri koriste za brzo i efikasno kreiranje pojedinačnih Gantt dijagrama, koje mogu lako integrisati u sopstvenu web-baziranu aplikaciju. Netronic alati integrisani su u mnoga renomirana ERP softverska rešenja i njihova tehnologija se koristi za vizuelizaciju proizvodnih planova, projektnih planova, planova terenskih usluga, rasporeda resursa i logističkih planova.

  Više informacija na internet stranicama našeg partnera NETRONIC.

 • LS Retail

  U pitanju je planetarno prisutno rešenje, na tržištu prisutno duže od dve decenije, koje danas sa uspehom radi u preko 140 zemalja. Za implementaciju, lokalizaciju, nadgradnju i održavanje zadužena je globalna mreža partnera, među njima i NPS.

  Više informacija na internet stranicama našeg partnera LS RETAIL.

VENDORI

VESTI I DEŠAVANJA