ISV & Add-On rešenja

Globalna ERP rešenja dizajnirana su tako da pokriju sve ili najveći deo poslovnih potreba preduzeća i institucija najrazličitijih delatnosti, u svim delovima sveta. Ovo znači da specifičnim procesima, potrebama i zahtevima, koji nisu zajednički za većinu kompanija, nije mesto u standardnom ERP-u.

Potreba pokrivanja ovakvih, evidentnih ali nedovoljno čestih i svuda prisutnih potreba, bila je polazna tačka za kreiranje brojnih vertikalnih, horizontalnih i drugih specijalizovanih, kompatibilnih rešenja (Add-On). Razvili su ih i razvijaju ih brojni Microsoft partneri specijalizovani za određene oblasti poslovanja.

U zavisnosti od kompleksnosti, zadovoljavaju potrebe specifičnih procesa i aktivnosti, ali i potrebe čitavih industrijskih delatnosti.

ISV & Add-On rešenja

Globalna ERP rešenja dizajnirana su tako da pokriju sve ili najveći deo poslovnih potreba preduzeća i institucija najrazličitijih delatnosti, u svim delovima sveta. Ovo znači da specifičnim procesima, potrebama i zahtevima, koji nisu zajednički za većinu kompanija, nije mesto u standardnom ERP-u.

Potreba pokrivanja ovakvih, evidentnih ali nedovoljno čestih i svuda prisutnih potreba, bila je polazna tačka za kreiranje brojnih vertikalnih, horizontalnih i drugih specijalizovanih, kompatibilnih rešenja (Add-On). Razvili su ih i razvijaju ih brojni Microsoft partneri specijalizovani za određene oblasti poslovanja.

U zavisnosti od kompleksnosti, zadovoljavaju potrebe specifičnih procesa i aktivnosti, ali i potrebe čitavih industrijskih delatnosti.

NPS Add-On rešenja

NPS moduli su dodatna (Add-On) rešenja, nastala kao rezultat dobrog poznavanja lokalnih propisa, poslovnih potreba i navika, odnosno našeg višegodišnjeg iskustva u radu sa integrisanim poslovnim rešenjima iz porodice Microsoft Dynamics, u koja su u potpunosti integrisana. Glavna odlika svih rešenja je da pokrivaju područja koja standardno ERP rešenje ne pokriva (npr, područja specifična za lokalnu poslovnu i računovodstvenu praksu, specifična područja poslovanja preduzeća (industrijska/granska rešenja)…).

Do sada smo razvili više od 40 NPS rešenja za Microsoft Dynamics NAV, odnosno Business Central (D365BC). Sva naša Add-On rešenja prošla su kroz brojne provere i dorade u 'laboratorijskim uslovima', ali i u praksi, jer ih već godinama koriste naši klijenti (likvidatura, likvidnost, blagajna, vrste poslova, izveštaj NBS-u, elektronski platni promet, putni nalozi, obračun zarada...).

Najveći deo pobrojanih, kao i mnoga druga rešenja su, od lansiranja NAV 2013 pa nadalje, postala integralni deo NPS lokalizacionog paketa. Za više detalja o NPS lokalizaciji kliknite OVDE ili otvorite poseban PRILOG.

Prema kompleksnosti i parametrizaciji, neka od rešenja opisanih u nastavku pripadaju vertikalnim rešenjima. Ipak, prema upotrebljivosti i zastupljenosti veoma su bliska prethodno nabrojanim NPS rešenjima. Najbolji primer je HCM (Human Capital Management: Obračun zarada, HRM, Performance Management & Shop Floor Control).

Zahvaljujući unapred pripremljenim rešenjima, u mogućnosti smo da u značajnoj meri skratimo vreme potrebno za realizaciju novih projekata. Vreme koje na ovaj način štedimo posvetićemo vašim posebnim zahtevima i specifičnostima projekta.

 • HR & PAYROLL

  Pre mnogo godina, analizirajući potrebe velikih poslovnih sistema kod nas i u regiji, uvideli smo veoma jaku potrebu za adekvatnom informatičkom podrškom procesu upravljanja ljudskim potencijalom i sistemom nagrađivanja. Uopšte gledano, ponuda u tom segmentu je veoma oskudna i problematična, lokalno i globalno. Zato smo još tada, pre mnogo godina, spoznavši takvu tržišnu tražnju, odlučili da od informatičke ekipe opšteg tipa formiramo specijalizovan tim konsultanata i programera za podršku upravljanju ljudskim potencijalima i krenuli u razvoj sopstvenog softverskog paketa za poslovne sisteme. Ciljevi i kriterijumi koje smo tada postavili važe i danas:

  - integralno i celovito pokriti sve poslovne procese vezane za HCM,

  - u rešenje ugraditi svetske standarde, vodeći računa o posebnostima lokalnih zakona, s ciljem jednostavnog praćenja dinamike izmena lokalnog (regionalnog) zakonodavstva,

  - sistem temeljiti na najsavremenijoj tehnologiji koja se lako povezuje s drugim sistemima u kompanijama, kao integralni deo poslovno–informacionog sistema

  - prilikom izrade aplikacije maksimalno koristiti iskustva velikih poslovnih sistema, vodeći računa o specifičnim poslovnim procesima,

  - uz dobru aplikaciju ponuditi i vrhunsku uslugu tokom implementacije, kao i tokom korišćenja i održavanja sistema.

  Obračun i isplata zarada zaposlenim je uvek bila jedna od najosetljivijih tačaka u poslovanju preduzeća. Zbog složenosti obračuna, različite strukture zaposlenih, velikog broja pratećih dokumenata itd. obračun zarada je zahtevao izuzetno veliko vreme i stručnost zaposlenih za svoju realizaciju. Modernizovanjem preduzeća, tj. uvođenjem informacionog sistema, u velikoj meri se može ubrzati proces obračuna i povećati kvalitet pratećih izveštaja i analiza.

  Više informacija u posebnom prilogu NPS HR & Payroll brošura.

 • NAV4Construction

  NAV4Construction je kompleksna nadgradnja standardnog ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV, odnosno D365BC, sa kojima čini jedinstvenu celinu, namenjena preduzećima iz segmenta građevinske i njoj srodnih industrija. Kreirali smo ga, razvijali i permanentno ga nadgrađujemo kroz intenzivnu saradnju sa iskusnim stručnjacima iz ove oblasti i uz puno uvažavanje svih standarda inkorporiranih u NAV/D365BC. Ovo poslednje, između ostalog, znači da u sprezi sa ERP-om omogućava da se planiranje za potrebe svih delova firme, od nabavke, preko proizvodnje, do izvođenja radova na gradilištima, radi na jednom mestu. Uz to, omogućeno je i automatsko knjiženje svih promena u glavnu knjigu i knjigu PDV-a, uz dosledno korišćenje sistema dimenzija i ostalih standardnih funkcionalnosti ERP-a.

  Punu snagu NAV4Construction pokazuje u sprezi sa kompatibilnim NPS rešenjem - Upravljanje mehanizacijom (evidencija mehanizacije, eksterno i interno održavanje, održavanje za treća lica, redovno održavanje (tekuće/investiciono), preventivno održavanje, praćenje potrošnje goriva, analiza održavanja mehanizacije, planiranje i praćenje angažovanja mehanizacije, obračun stvarnih troškova rada).

  Kontaktirajte nas za više detalja.
  .

 • MobileWMS

  Zaboravite na tekst i tastaturu. Koristite bar kod ili RFID čitače i ekran osetljiv na dodir. Zaboravite na papir i olovku. Uradite više, koristeći manje resursa!

  BRZINA I TAČNOST
  Smanjite kretanje radnika u skladištu, unapređujući tako njihov rad i sopstvenu produktivnost. Proverite zalihe u svakom trenutku po lokaciji ili regalu. Proverite stanje na alternativnim lokacijama. Praćenje po šaržama ili serijskim brojevima.

  REŠENJE PO VAŠOJ MERI
  Za razliku od uobičajenih rešenja, mi nudimo WMS servis skrojen za vas! U suštini, ova aplikacija je Microsoft Dynamics (NAV ili D365BC) na mobilnom bar-kod čitaču. Sve standardne ERP funkcionalnosti su vam već na raspolaganju, a dodatne vrednosti za vaše poslovanje mogu se razviti na zahtev.

  Više informacija u posebnom prilogu NPS Mobile WMS.

 • Netronic Visual Scheduler

  NETRONIC, www.netronic.com , uz višedecenijsko iskustvo nudi Add On rešenja za vizualizaciju planova proizvodnje, projekata i servisnih aktivnosti sa Gantt-ovim kontolama. Ove kontrole pružaju programerima softvera interaktivne Gantt dijagrame za .NET, Java i ActiveX. Uz to, njihov jQuery UI Gantt widget programeri koriste za brzo i efikasno kreiranje pojedinačnih Gantt dijagrama, koje mogu lako integrisati u sopstvenu web-baziranu aplikaciju. Netronic alati integrisani su u mnoga renomirana ERP softverska rešenja i njihova tehnologija se koristi za vizuelizaciju proizvodnih planova, projektnih planova, planova terenskih usluga, rasporeda resursa i logističkih planova.

  Više informacija na internet stranicama našeg partnera NETRONIC.

 • LS Retail

  U pitanju je planetarno prisutno rešenje, na tržištu prisutno duže od dve decenije, koje danas sa uspehom radi u preko 140 zemalja. Za implementaciju, lokalizaciju, nadgradnju i održavanje zadužena je globalna mreža partnera, među njima i NPS.

  Više informacija na internet stranicama našeg partnera LS RETAIL.

NPS Add-On rešenja


NPS moduli su dodatna (Add-On) rešenja, nastala kao rezultat dobrog poznavanja lokalnih propisa, poslovnih potreba i navika, odnosno našeg višegodišnjeg iskustva u radu sa integrisanim poslovnim rešenjima iz porodice Microsoft Dynamics, u koja su u potpunosti integrisana. Glavna odlika svih rešenja je da pokrivaju područja koja standardno ERP rešenje ne pokriva (npr, područja specifična za lokalnu poslovnu i računovodstvenu praksu, specifična područja poslovanja preduzeća (industrijska/granska rešenja)…).

Do sada smo razvili više od 40 NPS rešenja za Microsoft Dynamics NAV, odnosno Business Central (D365BC). Sva naša Add-On rešenja prošla su kroz brojne provere i dorade u 'laboratorijskim uslovima', ali i u praksi, jer ih već godinama koriste naši klijenti (likvidatura, likvidnost, blagajna, vrste poslova, izveštaj NBS-u, elektronski platni promet, putni nalozi, obračun zarada...).

Najveći deo pobrojanih, kao i mnoga druga rešenja su, od lansiranja NAV 2013 pa nadalje, postala integralni deo NPS lokalizacionog paketa. Za više detalja o NPS lokalizaciji kliknite OVDE ili otvorite poseban PRILOG.

Prema kompleksnosti i parametrizaciji, neka od rešenja opisanih u nastavku pripadaju vertikalnim rešenjima. Ipak, prema upotrebljivosti i zastupljenosti veoma su bliska prethodno nabrojanim NPS rešenjima. Najbolji primer je HCM (Human Capital Management: Obračun zarada, HRM, Performance Management & Shop Floor Control).

Zahvaljujući unapred pripremljenim rešenjima, u mogućnosti smo da u značajnoj meri skratimo vreme potrebno za realizaciju novih projekata. Vreme koje na ovaj način štedimo posvetićemo vašim posebnim zahtevima i specifičnostima projekta.

 • HR & PAYROLL

  Pre mnogo godina, analizirajući potrebe velikih poslovnih sistema kod nas i u regiji, uvideli smo veoma jaku potrebu za adekvatnom informatičkom podrškom procesu upravljanja ljudskim potencijalom i sistemom nagrađivanja. Uopšte gledano, ponuda u tom segmentu je veoma oskudna i problematična, lokalno i globalno. Zato smo još tada, pre mnogo godina, spoznavši takvu tržišnu tražnju, odlučili da od informatičke ekipe opšteg tipa formiramo specijalizovan tim konsultanata i programera za podršku upravljanju ljudskim potencijalima i krenuli u razvoj sopstvenog softverskog paketa za poslovne sisteme. Ciljevi i kriterijumi koje smo tada postavili važe i danas:

  - integralno i celovito pokriti sve poslovne procese vezane za HCM,

  - u rešenje ugraditi svetske standarde, vodeći računa o posebnostima lokalnih zakona, s ciljem jednostavnog praćenja dinamike izmena lokalnog (regionalnog) zakonodavstva,

  - sistem temeljiti na najsavremenijoj tehnologiji koja se lako povezuje s drugim sistemima u kompanijama, kao integralni deo poslovno–informacionog sistema

  - prilikom izrade aplikacije maksimalno koristiti iskustva velikih poslovnih sistema, vodeći računa o specifičnim poslovnim procesima,

  - uz dobru aplikaciju ponuditi i vrhunsku uslugu tokom implementacije, kao i tokom korišćenja i održavanja sistema.

  Obračun i isplata zarada zaposlenim je uvek bila jedna od najosetljivijih tačaka u poslovanju preduzeća. Zbog složenosti obračuna, različite strukture zaposlenih, velikog broja pratećih dokumenata itd. obračun zarada je zahtevao izuzetno veliko vreme i stručnost zaposlenih za svoju realizaciju. Modernizovanjem preduzeća, tj. uvođenjem informacionog sistema, u velikoj meri se može ubrzati proces obračuna i povećati kvalitet pratećih izveštaja i analiza.

 • NAV4Construction

  NAV4Construction je kompleksna nadgradnja standardnog ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV, odnosno D365BC, sa kojima čini jedinstvenu celinu, namenjena preduzećima iz segmenta građevinske i njoj srodnih industrija. Kreirali smo ga, razvijali i permanentno ga nadgrađujemo kroz intenzivnu saradnju sa iskusnim stručnjacima iz ove oblasti i uz puno uvažavanje svih standarda inkorporiranih u NAV/D365BC. Ovo poslednje, između ostalog, znači da u sprezi sa ERP-om omogućava da se planiranje za potrebe svih delova firme, od nabavke, preko proizvodnje, do izvođenja radova na gradilištima, radi na jednom mestu. Uz to, omogućeno je i automatsko knjiženje svih promena u glavnu knjigu i knjigu PDV-a, uz dosledno korišćenje sistema dimenzija i ostalih standardnih funkcionalnosti ERP-a.

  Punu snagu NAV4Construction pokazuje u sprezi sa kompatibilnim NPS rešenjem - Upravljanje mehanizacijom (evidencija mehanizacije, eksterno i interno održavanje, održavanje za treća lica, redovno održavanje (tekuće/investiciono), preventivno održavanje, praćenje potrošnje goriva, analiza održavanja mehanizacije, planiranje i praćenje angažovanja mehanizacije, obračun stvarnih troškova rada).

  Kontaktirajte nas za više detalja.
  .

 • MobileWMS

  Zaboravite na tekst i tastaturu. Koristite bar kod ili RFID čitače i ekran osetljiv na dodir. Zaboravite na papir i olovku. Uradite više, koristeći manje resursa!

  BRZINA I TAČNOST
  Smanjite kretanje radnika u skladištu, unapređujući tako njihov rad i sopstvenu produktivnost. Proverite zalihe u svakom trenutku po lokaciji ili regalu. Proverite stanje na alternativnim lokacijama. Praćenje po šaržama ili serijskim brojevima.

  REŠENJE PO VAŠOJ MERI
  Za razliku od uobičajenih rešenja, mi nudimo WMS servis skrojen za vas! U suštini, ova aplikacija je Microsoft Dynamics (NAV ili D365BC) na mobilnom bar-kod čitaču. Sve standardne ERP funkcionalnosti su vam već na raspolaganju, a dodatne vrednosti za vaše poslovanje mogu se razviti na zahtev.

 • Netronic Visual Scheduler

  NETRONIC, www.netronic.com , uz višedecenijsko iskustvo nudi Add On rešenja za vizualizaciju planova proizvodnje, projekata i servisnih aktivnosti sa Gantt-ovim kontolama. Ove kontrole pružaju programerima softvera interaktivne Gantt dijagrame za .NET, Java i ActiveX. Uz to, njihov jQuery UI Gantt widget programeri koriste za brzo i efikasno kreiranje pojedinačnih Gantt dijagrama, koje mogu lako integrisati u sopstvenu web-baziranu aplikaciju. Netronic alati integrisani su u mnoga renomirana ERP softverska rešenja i njihova tehnologija se koristi za vizuelizaciju proizvodnih planova, projektnih planova, planova terenskih usluga, rasporeda resursa i logističkih planova.

 • LS Retail

  U pitanju je planetarno prisutno rešenje, na tržištu prisutno duže od dve decenije, koje danas sa uspehom radi u preko 140 zemalja. Za implementaciju, lokalizaciju, nadgradnju i održavanje zadužena je globalna mreža partnera, među njima i NPS.

BROŠURE


HRM & Payroll

Kliknite na sliku sa leve strane da preuzmete brošuru i saznate više o ovom kompleksnom i moćnom rešenju.


NAV4Construction

Kontaktirajte nas ukoliko želite da saznate više o specijalizovanim rešenjima za građevinarstvo i srodne industrije (NAV4Construction i Upravljanje mehanizacijom).


MobileWMS

Kliknite na sliku sa leve strane da preuzmete brošuru i saznate više o NPS Mobile WMS rešenju, o mogućnostima koje nudi i prednostima koje donosi korišćenje ovog rešenja.


NPS lokalizacija

Od lansiranja verzije NAV 2013 lokalizaciju za Srbiju, važi i za mnoge druge države slične veličine i ekonomske snage, pripremaju vodeći partneri, među njima i NPS. Za više informacija kliknite na sliku sa leve strane.

VENDORI

VESTI I DEŠAVANJA